Vložte svou soutěž či akci do kalendáře OSH >>>

Pravidla OLM si můžete stáhnout zde:

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Ostrava

ve spolupráci

s Odbornou radou mládeže okresu Ostrava

vyhlašuje soutěž

Ostravská liga mládeže

Směrnice Ostravské ligy mládeže (dále jen OLM)

aktualizace k 1. 9. 2022

Obecné:

Ročník OLM je tvořen nejméně 9 koly (pohárovými soutěžemi), které pořádají jednotlivé SDH z okresu Ostrava v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

OLM je určena pro kolektivy mladých hasičů z okresu Ostrava, výsledky družstev z jiných okresů se započítávají pouze do hodnocení dané pohárové soutěže. Do výsledků OLM se započítávají výkony všech družstev, které na dané soutěži splnily podmínky této směrnice.

Na OLM se vztahují následující ustanovení směrnice hry PLAMEN platné od 1. 9. 2022, včetně případných dodatků a výkladu směrnic, krom změn uvedených v této směrnici, nebo v propozicích jednotlivých pohárových soutěží:

- Kategorie

- Práva a povinnosti soutěžících

- Práva a povinnosti vedoucích a trenérů

- Porušení kázně

- Starty

- Sportovní disciplíny mladých hasičů

 

Družstvo MH tvoří nejméně 4 členové (minimální počet členů družstva pro každou pohárovou soutěž je stanoven v propozicích na základě prováděných disciplín). Za každé družstvo mohou startovat až dva členové jiných SDH. Každý soutěžící však smí na dané pohárové soutěži startovat jen za jedno družstvo. Vedoucí družstva má v tomto případě povinnost nahlásit účast závodníků z cizího SDH hlavnímu rozhodčímu ještě před zahájením disciplíny. „Vypůjčení“ závodníci budou po dobu celé soutěže označeni (např. barevnými pásky na rukou).

Každý SDH se může OLM zúčastnit s více družstvy v obou kategoriích. V případě startu více družstev jsou tyto označována postupně písmeny A, B, C, atd. a závodníci z jednotlivých družstev musí být nezaměnitelně označeni (např. barevnými pásky na rukou).

Startovné OLM:

Startovné na OLM se hradí za daný ročník na účet OSH do 31.1. ve výši 500 Kč za každou kategorii dle níže uvedené:

- za družstvo mladších, nehledě na počet zapojených družstev , tj. A, B atd.

- za družstvo starších, nehledě na počet zapojených družstev, tj. A, B atd.

Číslo účtu OSH: 9135761/0100

Text: SDH xxx – OLM ml + st (vyplnit dle toho, za kterou kategorii platíte)

Částka k úhradě: 500 nebo 1 000 Kč

Kronika:

Pro zapojení družstev do OLM bude vyžadováno vedení kroniky. Kronika musí být vedena dle směrnice hry Plamen. Může být odevzdána na jakémkoliv kole OLM pořadateli, nejpozději však na posledním kole OLM. Poté proběhne její kontrola buď přímo na místě, případně bude předána delegátovi OORM pro zhodnocení na nejbližším zasedání OORM.

Odevzdání kroniky bude hodnoceno 10 body. V případě neodevzdání kompletní kroniky, budou za každý nesplněný okruh odečteny 2 body.

Štáb OLM:

Štáb OLM je složen z členů OORM a plní následující úkoly:

- rozhoduje o zařazení jednotlivých pohárových soutěží do OLM

- stanovuje termíny, kdy nesmí být OLM pořádána (např. termíny jednotlivých kol hry PLAMEN, postupových soutěží PS apod.)

- schvaluje a rozesílá propozice jednotlivých kol OLM

- zabezpečuje přítomnost nejméně jednoho člena OORM na každém kole OLM

- zpracovává průběžné a celkové výsledky OLM

- provádí vyhodnocení celkového pořadí OLM

- dodává přetlakový ventil pro požární útok

- dodává rozlišující prvky pro označení členů více družstev z jednoho SDH a závodníků startujících za cizí SDH

Povinnosti pořadatelů:

Při zájmu SDH o zařazení jejich pohárové soutěže (pohárových soutěží) do příslušného ročníku OLM, nahlásí toto zástupce SDH OORM nejpozději 2 měsíce před začátkem kalendářního roku, tak aby mohl být vytvořen seznam pořadatelů s termíny jednotlivých kol. O zařazení příslušné pohárové soutěže do OLM rozhoduje OORM. Není vyloučeno pořádání více kol OLM jedním SDH.

Pořadatel soutěže zařazené do OLM má povinnost:

- Zaregistrovat pohárovou soutěž do ročního plánu soutěží OSH Ostrava

- Nejpozději 30 dní před konáním soutěže zaslat OORM propozice soutěže, které budou obsahovat:

  • Datum a místo konání soutěže
  • Seznam plněných disciplín (v případě disciplín, které nejsou součástí hry Plamen i pravidla provedení a hodnocení disciplíny)
  • Stanovení hlavní disciplíny
  • Stanovení minimálního počtu členů družstva (na základě plněných disciplín),kategorie
  • Kontaktní údaje na pořadatele

- Zařadit do pohárové soutěže nejméně dvě disciplíny hry PLAMEN, přičemž:

  • v období 1. – 30. 9. a 1. 5. – 30. 6. musí být hlavní disciplínou požární útok.
  • pokud je hlavní disciplínou ZHVB, zařazení další disciplíny není nutné.
  • pokud se soutěž v období 1. 10. – 30. 4. koná v uzavřeném prostoru, mohou být disciplíny hry PLAMEN nahrazeny jinými.
  • pokud se v ostatních disciplínách objevují prvky ze hry PLAMEN, musí být jejich plnění shodné s platnou směrnicí hry PLAMEN (např. uzly a jejich vázání, překážky a jejich rozměry a překonání atd.)

- Při zařazení disciplíny požární útok zajistit přetlakový ventil od OORM, jednotný stroj včetně obsluhy a elektronickou časomíru.

- Zajistit si hlavního rozhodčího

- Zajistit kontrolu členských průkazů u všech členů startujících družstev. Následně bude provedena kontrola. Pokud by za družstvo startoval člen, který v době konání soutěže nebyl registrován, jedná se o hrubé porušení pravidel OLM a výsledky družstva z dané soutěže se nebudou započítávat do OLM.

- Zajistit rozlišující označení členů jednotlivých družstev v případě účasti více družstev z jednoho SDH v některé z kategorií

- Zajistit označení závodníků startujících za cizí SDH

- Nejpozději první pracovní den následující po soutěži zaslat výsledky pohárové soutěže v elektronické podobě na OORM

- Odměnit nejméně družstva na 1. – 3. místě, poháry, medailemi, atd.

Pořadateli soutěže zařazené do OLM doporučujeme zajistit:

- výsledkovou tabuli

- 2 posty na prezenci – mladší, starší, popř. vice lidí na prezenci

- zdravotníka

 

Hodnocení:

Hodnocení pohárových soutěží provádí pořadatel ihned po skončení poslední disciplíny. V případě závodů s postupným příjezdem soutěžních družstev bude vyhodnocení provedeno při nejbližším kole OLM s hromadným nástupem.

Do hodnocení OLM se započtou pouze výsledky družstev splňujících tuto směrnici. Výsledky ostatních družstev nemají na výsledky OLM vliv.

Za umístění v jednotlivých disciplínách se přidělují soutěžícímu družstvu body podle následujícího vzoru:

1. místo = 1 bod

2. místo = 2 body

3. místo = 3 body atd.

V případě shodných výsledků dvou a více družstev v dané disciplíně, obdrží všechna družstva stejný počet bodů, obdobně jako při hodnocení disciplín ve hře PLAMEN.

V případě, že družstvo k plnění některé disciplíny nenastoupí (např. kvůli malému počtu závodníků) obdrží body za umístění následující za posledním z družstev, které k disciplíně nastoupilo.

O celkovém pořadí kola rozhoduje menší součet bodů za umístění, u dvou nebo i více soutěžících družstev se stejným součtem bodů rozhoduje o celkovém pořadí lepší umístění v hlavní disciplíně daného kola. Pro hodnocení v daném kole se družstvo musí zúčastnit nejméně jedné disciplíny.

Za umístění v jednotlivých kolech OLM se přidělují soutěžícímu družstvu body do celkového pořadí podle následujícího vzoru:

1. místo = 20 bodů

2. místo = 19 bodů

3. místo = 18 bodů

4. místo = 17 bodů

5. místo = 16 bodů

6. místo = 15 bodů

7. místo = 14 bodů

8. místo = 13 bodů

9. místo = 12 bodů

10. místo = 11 bodů

11. místo =10 bodů

12. místo = 9 bodů

13. místo = 8 bodů

14. místo = 7 bodů

15. místo = 6 bodů

16. místo = 5 bodů

17. místo = 4 body

18. místo = 3 body

19. místo = 2 body

20. místo = 1 bod

21. a další místa = 0 bodů

V celkovém pořadí jsou družstva hodnocena podle součtu dosažených bodů od největšího po nejmenší. Do celkového pořadí se každému družstvu započítává 9 nejlepších výsledků z daného ročníku. V případě shodného bodového součtu dvou a více družstev rozhoduje o celkovém pořadí vyšší počet co nejlepších umístění v jednotlivých kolech OLM.

Celkové vyhodnocení ročníku OLM obstará OORM po skončení posledního kola. Věcné ceny obdrží všechna družstva, která se zúčastnila nejméně poloviny soutěží, zařazených do příslušného ročníku OLM.

Jakékoliv nevhodné či nesportovní chování soutěžících či vedoucích družstev a porušení této směrnice může být postihováno vyloučením z daného kola, případně celého ročníku OLM.

Změny oproti pravidlům hry PLAMEN:

Požární útok:

- Pořadatel zajišťuje jednotnou motorovou stříkačku

- Pořadatel nezajišťuje 2 ks proudnice C52

Protesty:

Protest proti porušení směrnice OLM a regulérnosti soutěže nebo disciplín může podat vedoucí družstva písemně:

a) rozhodčímu disciplíny

- do 10 minut od ukončení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu,

- do 10 minut od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny,

b) hlavnímu rozhodčímu

- před zahájením první disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva v soutěži,

- do 10 minut od zveřejnění oficiálních výsledků, jsou-li spornou otázkou tyto výsledky.

Protest se musí bezprostředně týkat vlastního družstva. Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně až 2 odvolání vždy do 10 minut po převzetí rozhodnutí:

a) hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl,

b) odvolací komisi, prostřednictvím hlavního rozhodčího, který rozhodl o protestu nebo prvním odvolání, ve složení: hlavní rozhodčí, nejméně jeden člen OORM.

Ostatní:

Na soutěžích zařazených do OLM platí přísný zákaz prodeje a požívání alkoholu a kouření všech zúčastněných osob.

OORM doporučuje pořadatelům jednotlivých kol pojistit soutěže na odpovědnost za škody vzniklé třetím osobám.

 

Kalendář akcí

  Mladí hasiči   Jednotky PO
  Soutěže M,Ž   OSH
  více událostí    

přehled všech akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Partneři